นโยบายความเป็นส่วนตัว

อื่นๆ

0 เหรียญ
ร้านค้าของฉัน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. เรื่องทั่วไป
1.1  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ออกโดย COLLECT REWARD CO., LTD (“CR”) ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการโปรแกรม Collect Rewards โดย CR และการให้การบริการต่างๆ ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา”) 

1.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีและเวลา ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กิจกรรมใดที่ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ ผู้ที่ใช้ข้อมูล เมื่อใดที่ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นๆ วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงรายละเอียดของท่านและ การทำการแก้ไขรายละเอียดของท่าน การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองและวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเรา

1.3 โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่ www.collectrewards.co หรือเข้าไปชม เข้าถึง และ/หรือใช้แอปพลิเคชัน Collect Rewards บนมือถือ (“เว็บไซต์” หรือ “แอป”) ให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. คำประกาศ
2.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เป็นคำประกาศตามบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

2.2 เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราบนเว็บไซต์หรือในแอปของเรา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับแก้ไขใหม่จะสามารถดูได้บนเว็บไซต์และแอปของเราเสมอ กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์และแอปของเราเป็นประจำสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดของเรา

3. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล 
3.1 เราอาจจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล/รายละเอียดส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับท่านหรือบุคคลใดที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา (“บุคคลที่สาม”) ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านหรือบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล์ รายละเอียดในการติดต่ออื่นๆ รายละเอียดหลักฐานระบุตัวบุคคล รายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้การบริการท่านและ/หรือบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นที่ท่านได้แจ้งข้อมูลไว้กับเรา เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการรับบริการใดๆ จากเรา ผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นมือถือ ศูนย์บริการลูกค้า โซเชียลมีเดีย เข้าพบด้วยตัวเอง หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ท่านยินยอมให้ CR รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวิธีใดๆ ตามที่บรรยายไว้ในหนังสือฉบับนี้ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) เว้นแต่และจนกว่าท่านแจ้งให้เราทราบว่าท่านเห็นไม่ตรงกัน

3.2นอกจากนี้ ท่านยังให้คำมั่นและรับรองอีกว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวหรือมีสิทธิ์โดยประการอื่นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เรา และเพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพวกเขา ท่านตกลงชดใช้แก่เราในกรณีที่เราประสบกับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

3.3 ท่านรับผิดชอบต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ทำให้เข้าใจผิด และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบันที่สุด

3.4 เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

(a) เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก การลงทะเบียนและ/หรือการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Collect Rewards ของท่าน

(b) เพื่อให้การบริการ สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ภายใต้โปรแกรม Collect Rewards เพื่อจัดการบัญชีสมาชิก ธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของท่านและเพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมภายใต้โปรแกรม Collect Rewards ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง

(c) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้และเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาฟีเจอร์ที่สำคัญต่างๆ ให้ท่านทราบ

(d) เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ รวมไปถึงรายการส่งเสริมการขายพิเศษ จดหมายข่าวหรือแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและแบบสอบถามต่างๆ แก่ท่าน

(e) เพื่อให้บริการ สิทธิประโยชน์ ข้อมูลต่างๆ และเพื่อการจัดการหรือประมวลผลธุรกรรมใดๆ ที่ท่านทำภายใต้โปรแกรมต่างๆ (เช่น โปรแกรมการแลกของรางวัล หรือในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมใดๆ กับพันธมิตรของเรา รวมถึงโปรแกรมพันธมิตรร่วม และ/หรือโปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือกันทางธุรกิจใดๆ)

(f) เพื่อประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและบริหารงานอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนให้แก่ท่านและการจัดการบัญชีของท่าน

(g) เพื่อให้บริการ สิทธิประโยชน์ ข้อมูลและเพื่อจัดการหรือประมวลผลธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับพันธมิตรของเราและบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้น บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของเราที่เกี่ยวข้องกับการบริการ สิทธิประโยชน์และ/หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ให้แก่ท่าน

(h) เพื่อปรับแก้ไขและจัดการความถูกต้องของข้อมูลในบันทึกของเรา ได้แก่ การป้องกัน การตรวจจับหรือการฟ้องร้องคดีอาญา การปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

(i) เพื่อประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรม การตลาด ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและการวิจัยตลาด

(j) เพื่อจัดทำกิจกรรมภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานธุรการ ปฏิบัติการ การตลาด การวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ การแก้ปัญหาและความต้องการด้านการวิจัย

(k) เพื่อจัดการเข้าร่วมชิงโชคหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้นเป็นครั้งคราวไป

(l) เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของ CR และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(m) เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจของเราแก่ท่าน

(n) การขายแบบ “cross selling” การตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงการจัดการข้อเสนอและการแข่งขันต่างๆ

(o) เพื่อจัดการซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ปกติหรือน่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน

(p) การติดต่อสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ที่อาจรวมถึงการทำแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของเรา การตอบข้อซักถามและการร้องเรียนต่างๆ และยุติปัญหาโดยทั่วไปหรือบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการต่างๆ ของเรา

(q) รักษาประวัติบัญชีสมาชิกของท่านสำหรับการอ้างอิงในปัจจุบันหรือในอนาคต (ถ้ามี)

(r) เพื่อให้ผู้รับโอนสิทธิ์ที่แท้จริงหรือตัวแทนของ CR หรือผู้มีส่วนร่วมหลักหรือผู้มีส่วนร่วมรองของ CR สามารถประเมินธุรกรรมของท่านที่มีเจตนาให้เป็นเป้าหมายของการโอนสิทธิ์ การมีส่วนร่วมหลักหรือการมีส่วนร่วมรองได้ (ถ้ามี)

(s) การปกป้องผลประโยชน์ของ CR และวัตถุประสงค์เสริมอื่นๆ หรือที่เกี่ยวข้อง

(t) ด้วยการโต้ตอบกับแอปพลิเคชั่นที่สร้างโดย CR ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งและอุปกรณ์มือถือของท่านอาจถูกนำมาใช้เพื่อให้สร้างการบริการตามพิกัดตำแหน่งแก่ท่าน (location-based services) เช่น ผลการค้นหาและเนื้อหาทางการตลาด

(u) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม) และ

(v) ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ที่แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

3.5 ในเวลาใดก็ตาม ท่านอาจเลือกปฏิเสธรับข้อมูลสื่อสารการตลาดจากเรา โดยสามารถติดต่อเรา (กรุณาดูหมวด 'ติดต่อเรา' ด้านล่างนี้) และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของท่านถูกลบออกจากกลุ่มรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา

3.6 เราใช้ข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมไว้เพื่อสร้างสถิติและวัดผลกิจกรรมของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาประโยชน์ในการเข้าชมของลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

3.7 โปรดทราบว่าหากมีความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถ่ายโอนไปยังที่ต่างๆ

3.8 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือของ CR และบริษัทคู้ค้าพันธมิตร ตลอดจน Collect Partner

3.9 โปรดทราบว่า CR จำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และถ้าไม่ประมวลผลดังกล่าว CR จะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการที่ท่านร้องขอจาก CR หรือปฏิบัติตามและ/หรือดำเนินการตามจุดประสงค์ใดๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามและ/หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใดๆ ได้

4. การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการขาย
4.1 เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ข้อเสนอพิเศษหรือข้อเสนอส่งเสริมการขาย จดหมายข่าวหรือแบบสอบถามของลูกค้าให้แก่ท่าน เว้นแต่ท่านระบุว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลดังกล่าว

4.2 ท่านอาจเลือกปฏิเสธที่จะรับการติดต่อสื่อสารใดๆ จากเราได้ตลอดเวลาโดยการกดบน “ลิงก์ยกเลิกการติดตามข่าวสาร (Unsubscribe link)” บนช่องทางการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อเรา (กรุณาดูหมวด 'ติดต่อเรา' ด้านล่างนี้)

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.1 เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราได้รับจากท่านผ่านเว็บไซต์หรือแอปของเราจากการใช้ในทางที่ผิด การสูญหายจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราอาจถือข้อมูลของท่านไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคหรือเอกสารถาวรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างบุคคลที่สามเพื่อถือข้อมูลดังกล่าวไว้ในนามของเรา ถ้าจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายหรือลบข้อมูลประจำตัวเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

5.2 โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราหรือการใช้การบริการของเราหรือเว็บไซต์หรือแอปของเรา ท่านยินยอมต่อการโอน การเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลส่วนกลางและอุปกรณ์ระบบต่างๆ ของเรา ที่ตั้งอยู่และ/หรือปฏิบัติการอยู่ซึ่งอาจอยู่นอกประเทศภูมิลำเนาของท่านหรือสถานที่อื่นๆ ที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปของเราเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล และที่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเทศไทย

5.3 อย่างไรก็ตามเมื่อเว็บไซต์หรือแอปถูกเชื่อมโยงไปยังอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย เราไม่สามารถให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของการส่งข้อมูลที่ท่านโอนถ่ายให้แก่เราและถือว่าท่านกระทำการดังกล่าวในความเสี่ยงของท่านเอง

5.4 CR จะรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ลงทะเบียนผู้ที่สามารถเข้าถึงคลังเก็บข้อมูล
- ควบคุมและจำกัดการเข้าถึงโดยยึดตามความจำเป็น
- บันทึกการเข้าถึงและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
- รับรองว่าพนักงานทุกคนของ CR จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
- จัดโปรแกรมสร้างการรับรู้เพื่อให้การศึกษาแก่พนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในปกป้องข้อมูลส่วน
- จัดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยบุคคล
- ผูกมัดบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ใช้อุปกรณ์ที่สามารถถอดได้และบริการระบบคอมพิวเตอร์บนคลาวด์เพื่อโอนหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารระดับสูงของ CR

6. การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
6.1 เว็บไซต์หรือแอปของเราอาจลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือที่ดำเนินงานโดยบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและแอพมือถือของบุคคลที่สาม”) เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์และแอปของบุคคลที่สาม เว็บไซต์และแอพมือถือของบุคคลที่สามจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตนเอง เราแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลจากท่านก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CR ใช้กับข้อมูลที่ CR รวบรวมเองเท่านั้นไม่รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปของบุคคลที่สาม

7. การเข้าถึงและการแก้ไขให้ถูกต้อง
7.1 ท่านอาจร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราถือไว้เกี่ยวกับท่านหรือบุคคลที่สามที่ท่านให้ข้อมูลแก่เราได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อกับเรา (กรุณาดูที่ 'ติดต่อเรา' ด้านล่างนี้) ถ้าเราถือข้อมูลที่ท่านมีสิทธิ์เข้าถึง เราจะพยายามใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ (เช่น การส่งอีเมลหรือการส่งไปรษณีย์ให้แก่ท่าน)

7.2 ถ้าท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือเกี่ยวกับท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจร้องขอเพื่อทำการแก้ไข เราจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าเราไม่เห็นว่ามีเหตุผลที่จะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติม เราจะเพิ่มหมายเหตุไว้กับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยระบุว่าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ท่านอาจร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลา เพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้แก่เรา)

7.3 ตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และตามขอบเขตที่ไม่จำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ (ถ้ามี) เราอาจ

7.3.1. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมคำร้องของท่านในการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

8. คุกกี้ต่าง ๆ
8.1 เราอาจใช้คุกกี้ในเว็บไซต์หรือแอปของเราเพื่อ
- รักษาสภาพข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการสมัคร การลงชื่อ การลงทะเบียนและในระหว่างการทำธุรกรรมต่างๆ (session cookies)

- รวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์หรือแอปสำหรับจุดประสงค์เชิงสถิติ/เชิงวิเคราะห์ (analytics cookie) และ

- นำท่านไปยังหน้าเพจที่ถูกต้องโดยยึดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าน (geo-targeting cookie)

8.2 ท่านอาจสั่งให้บราวเซอร์ของท่าน (โดยการเปลี่ยนการตั้งค่า) ให้หยุดยอมรับคุกกี้หรือเตือนท่านก่อนการยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์หรือแอปที่ท่านเข้าชม อนึ่ง เว็บไซต์หรือแอปของเราจะทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพหากปิดการใช้งานการตั้งค่าคุกกี้

9. ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)
9.1 เราไม่สามารถแบ่งแยกอายุของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปของเราได้ ถ้าท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี ซึ่งให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยที่ท่านไม่ทราบและไม่ยินยอม ท่านอาจติดต่อเราเพื่อร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้

10. การติดต่อเรา
10.1 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือปัญหาใดๆ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการความเป็นส่วนตัวของท่าน  ตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย กรุณาติดต่อเราผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนหรืออีเมล (ซึ่งต้องส่งจากอีเมลของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับเรา)

10.2 หากท่านต้องการแจ้งปิดบัญชี ลบบัญชีหรือแจ้งลบข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏใน CR กรุณาติดต่อเราผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนหรืออีเมล (ซึ่งต้องส่งจากอีเมลของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับเราเท่านั้น)

11. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบบนเว็บไซต์หรือแอพมือถือ
11.1 อ้างอิงตามข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปของเรา กรุณาดูเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือแอปของเราที่ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา

12. เรื่องอื่น ๆ
12.1 ในกรณีที่เกิดความไม่ตรงกันระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอื่นๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ถือตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

13. ความขัดแย้งระหว่างเนื้อหาภาษาไทยและคำแปลอื่นๆ
13.1 ถ้ามีความขัดแย้งหรือความไม่ตรงกันใดๆ ระหว่างเนื้อหาภาษาไทยของเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคำแปลใดๆ ให้ใช้เนื้อหาภาษาไทยเป็นหลักและใช้แทนฉบับแปลที่เป็นภาษาอื่น