Term and condition

อื่นๆ

0 เหรียญ
ร้านค้าของฉัน

ข้อกำหนดการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด ก่อนใช้แอปพลิเคชั่นบนมือถือนี้ (''แอปบนมือถือ'')

แอปบนมือถือนี้เป็นของ COLLECT REWARD CO.,LTD (“CR”) โดยการใช้แอปบนมือถือนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ กรุณาอย่าใช้แอปบนมือถือนี้ถ้าท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมด CR จะไม่รับผิดชอบต่อการชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดและใช้แอปบนมือถือนี้ รวมถึงค่าบริการเครือข่ายผู้ให้บริการและค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ

เนื้อหา

(a) เนื้อหาของแอปบนมือถือของเรามีเจตนาสำหรับการใช้ส่วนตัวของท่านเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า กราฟิกและภาพต่างๆ บนแอปบนมือถือนี้ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และไม่สามารถทำซ้ำหรือนำมาใช้โดยมิชอบในลักษณะใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการใช้เนื้อหาใดๆ สำหรับจุดประสงค์อื่นใดถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ CR และลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

(b) ถ้าท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ จากแอปบนมือถือ ซึ่งรวมถึงไฟล์ภาพที่รวมอยู่ในหรือที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ดังกล่าว และข้อมูลที่แนบมากับซอฟต์แวร์ (เรียกรวมกันว่า “ซอฟต์แวร์”) ท่านจะได้รับอนุญาตจาก CR ให้ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว CR ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่มีต่อซอฟต์แวร์ให้แก่ท่าน ท่านจะเป็นเจ้าของสื่อที่บันทึกซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ CR ยังคงมีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่และอย่างสมบูรณ์ต่อซอฟต์แวร์ดังกล่าวและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ท่านไม่สามารถจำหน่ายต่อ ขาย แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนรอย ถอดชิ้นส่วนหรือจัดการกับซอฟต์แวร์หรือแยกซอร์สโค้ดของแอปบนมือถือ

 

การใช้แอปพลิเคชั่นมือถือ

(a) ท่านตกลงใช้แอปบนมือถือนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสำหรับจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสม ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับทุกเหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้แอปบนมือถือนี้ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่ใช้แอปบนมือถือนี้ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้ใดๆ หรือเป็นสาเหตุ หรือที่อาจเป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ท่านต้องไม่โพสต์ ส่ง หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ บน หรือผ่านแอปบนมือถือนี้ ที่อาจเป็นอันตราย น่ารังเกียจ ทำลายชื่อเสียง หรือผิดกฎหมาย หรือสร้างภาระหรือความรับผิดชอบใดๆ ให้ CR ไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการปฏิบัติการหรือการทำหน้าที่ของแอปบนมือถือนี้ และไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านวิธีการใดๆ ก็ตามไปยังระบบของ CR

(b) ถ้า CR (ในดุลยพินิจของ CR แต่เพียงผู้เดียว) เชื่อว่าท่านฝ่าฝืนหรือจะฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ CR สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงแอปบนมือถือนี้ของท่านโดยไม่ให้เหตุผลและ/หรือโดยไม่อ้างอิงถึงท่าน

 

ไซต์อื่นๆ

แอปบนมือถือของเราสามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ และในทางกลับกันด้วย เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์อื่น ที่อาจปฏิบัติการและควบคุมโดยบุคคลที่สาม และโดยสำนักงานสาขาต่างๆ ของเราทั่วโลก หรือสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต่างๆ ที่มีอยู่บน หรือที่สามารถเข้าถึงได้ทางแอปพลิเคชั่นมือถือเหล่านั้น การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชั่นมือถือดังกล่าวของท่านยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว CR จะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียและ/หรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการที่ท่านเข้าถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ ดังกล่าว

 

การไม่รับประกัน

เราไม่ให้การรับประกัน ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรือโดยนัยทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัย หรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณภาพที่เป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เจาะจง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันโดยนัยดังกล่าว จะไม่ได้ถูกรวมไว้ในที่นี้

 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

CR ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นที่อยู่ในเนื้อหาต่างๆ จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ซึ่งความชำรุดบกพร่องต่างๆ จะได้รับการแก้ไขหรือทำให้แอปบนมือถือนี้หรือเซิร์ฟเวอร์นี้พร้อมใช้งานปราศจากไวรัส หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ CR ไม่รับประกันหรือให้คำมั่นใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความแม่นยำ ความไว้วางใจได้ หรืออื่นใดก็ตามของเนื้อหาต่างๆ ในแอปบนมือถือนี้ หรือผลลัพธ์ของการใช้งาน

 

ความรับผิด
(a) โดยการใช้แอปบนมือถือของเรา ท่านตกลงว่าเราจะไม่รับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ สำหรับความสูญเสียทางตรง ทางอ้อม หรือสืบเนื่องที่เกิดจากการที่ท่านใช้ข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในแอปบนมือถือของเราหรือจากการที่ท่านเข้าถึงไซต์ใดๆ ที่ลิงก์จากเรา นอกจากนี้เราจะไม่รับผิด หรือรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่ให้โดยบุคคลที่สามที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเอง และจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหายหรืออันตรายใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาเหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

(b) สิ่งตีพิมพ์ใดๆ ของ CR อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิค หรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งตีพิมพ์เหล่านี้เป็นครั้งคราว และใส่ไว้ในสิ่งตีพิมพ์ฉบับใหม่ CR อาจทำการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงสิ่งตีพิมพ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ

(c) ข้อมูลที่อยู่ในแอปบนมือถือนี้ใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และจัดหาให้แก่ท่านแบบ “ตามที่เป็นอยู่จริง” เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสมแก่เวลา ความน่าเชื่อถือ ความเป็นของจริงหรือความครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนแอปบนมือถือนี้ เราไม่รับผิดสำหรับข้อมูลหรือการบริการใดๆ ที่อาจปรากฎบนแอปพลิเคชั่นมือถือใดๆ ที่ลิงก์จากเรา

 

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

(a) เราสงวนสิทธิ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่รับผิดใดๆ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ดัดแปลง ปรับ เพิ่มเติม หรือลบข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่อยู่ในหนังสือฉบับนี้และ/หรือเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดใช้หลักเกณฑ์ใดๆ ของแอปบนมือถือนี้ต่อไป

(b) เราไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ท่านล่วงหน้า ก่อนการใส่การเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขใดๆ ข้างต้นไว้ในแอปบนมือถือนี้

 

คำแนะนำ คำวิจารณ์ และ ข้อเสนอแนะ

การติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ท่านส่งไปยังแอปบนมือถือของเรา หรือส่งให้เราโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก จะถือว่าไม่เป็นความลับ เราสามารถใช้คำวิจารณ์ คำแนะนำ คำถาม ข้อเสนอแนะ และคำชม ของท่านที่เกี่ยวกับเนื้อหาและ/หรือการบริการของเราโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด เทคนิคหรือความรู้ความชำนาญใดๆ ที่เปิดเผยในวิธีการติดต่อสื่อสารดังกล่าวสำหรับทุกจุดประสงค์ซึ่งรวมถึงการพัฒนา การผลิต และ/หรือการทำการตลาดสินค้า และ/หรือการบริการต่างๆ และในกรณีดังกล่าว ท่านไม่มีสิทธิได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนใดในลักษณะใดๆ จากเรา สำหรับจุดประสงค์นี้ เราสงวนสิทธิ์ เมื่อไหร่ก็ตามที่จำเป็นที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของท่านแก่บริษัทในเครือ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา หน่วยงานของรัฐบาล/หน่วยงานความมั่นคงหรือผู้ให้การบริการในลักษณะเดียวกัน ในประเทศใดๆ ก็ตามที่หน่วยงานดังกล่าวตั้งอยู่ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดต่างๆ ที่บรรยายอยู่ในหนังสือฉบับนี้จะใช้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นโดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของเราในการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจของศาลในการตัดสิน

ข้อกำหนดการใช้งาน และเนื้อหาของแอปบนมือถือนี้จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและศาลของประเทศไทยจะมีเขตอำนาจในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวเพื่อตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

การคุ้มครองข้อมูล

กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CR เกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านให้แก่ CR เมื่อท่านใช้แอปบนมือถือนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวกอปรเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การเข้าใช้แอปบนมือถือของเราจะถือว่าท่านตกลงยินยอมในการดำเนินการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

 

ความขัดแย้งระหว่างเนื้อหาภาษาไทยและคำแปลอื่นๆ

ถ้ามีความขัดแย้งหรือความไม่ตรงกันใด ๆ ระหว่างเนื้อหาภาษาไทยของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานนี้และคำแปลใดๆ ให้ถือตามเนื้อหาภาษาไทยเป็นหลัก เหนือกว่า และใช้แทนฉบับแปลใดๆ หรือเวอร์ชั่นใดๆ ที่เป็นภาษาอื่นๆ

 

ข้อตกลงสำหรับสมาชิก

เอกสารฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างท่านสมาชิก Collect Rewards และ COLLECT REWARD CO., LTD (“CR”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโปรแกรม Collect Reward โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขควบคุมการใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก Collect Reward ในโปรแกรม Collect Reward ซึ่งจะมีผลผูกมัดต่อท่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะบังคับใช้โดยมีผลผูกมัดกับโปรแกรม Collect Reward ทุกประเภท รวมถึงการร่วมมือทางธุรกิจใดๆ กับพันธมิตรแต่ละรายของเรา

COLLECT REWARD CO., LTD (“CR”) เป็นเจ้าของผู้ดำเนินโปรแกรม Collect Reward โดยที่ Collect Reward เป็นโปรแกรมความภักดี และ/หรือ โปรแกรมการให้รางวัลตอบแทน โดยสมาชิก Collect Reward ทุกคนจะมี Account Collect ID อันประกอบไปด้วย Username และ Password ซึ่งสามารถใช้เพื่อรับคะแนน Collect Point ในโปรแกรม Collect Reward ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้

 

คำจำกัดความ

เพื่อให้เข้าใจสัญญาฉบับนี้โดยง่าย เราจะใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้ 

“บัญชี” หรือ “บัญชี Collect Reward” หมายถึง บัญชีสะสมคะแนนออนไลน์ของท่าน ซึ่งจะมีรายละเอียดการรับคะแนน Collect Point และการทำธุรกรรมแลกของรางวัล และการทำรายการใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Collect Reward

“CR” “CR Company” “Collect Reward” “เรา” “โดยเรา” “ของเรา” หมายถึง COLLECT REWARD CO., LTD ซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ดำเนินโปรแกรม Collect Reward หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้รับโอนสิทธิ์ดังกล่าวจาก CR

“Collect Partner” หมายถึงพันธมิตรในโปรแกรม Collect Rewards

“Collect Point” “Collect Coin” หรือ “คะแนน” หมายถึง คะแนนรอยัลตี้ และหรือ คะแนนรางวัล ที่คุณได้รับ เมื่อใช้ Account Collect ID ภายใต้การเป็นสมาชิก Collect Reward ที่ร้านค้าใดๆ ที่ได้ลงทะเบียนกับ Collect Reward หรือสำหรับรายการ และโปรแกรมใดๆ ที่คิดและ/หรือจัดการโดย CR เป็นครั้งคราว

"Collect Reward" หมายถึงโปรแกรมรอยัลตี้และโปรแกรมของรางวัล ดำเนินงานและบริหารโดย CR ซึ่งปัจจุบันมาพร้อมฟีเจอร์ปรับปรุงใหม่และสิทธิประโยชน์ของ Programmer

“สมาชิก Collect Reward” หรือ “การเป็นสมาชิก” หมายถึงความเป็นสมาชิกโปรแกรม loyalty ที่ท่านได้รับ เมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรม Collect Reward

“การแลก” หมายถึงการแลกของรางวัลที่สมาชิก Collect Reward สามารถใช้ Collect Point แลกเพื่อรับสิทธิ์ได้

“Account Collect ID” หมายถึง บัญชีส่วนตัวที่ Collect Reward ออกให้ท่านภายใต้โปรแกรม Collect Reward

“สมาชิก” หรือ “สมาชิก Collect Reward” หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก Collect Reward ด้วยตนเองและได้รับ Account Collect ID ภายใต้โปรแกรม Collect Reward

“ร้านค้า” หมายถึงร้านค้าปลีก พันธมิตรหรือบุคคล ห้างร้านหรือบริษัทอื่นที่ได้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Collect Reward เพื่อให้และรับคะแนน Collect Point แก่สมาชิก Collect Reward

“SST” หมายถึงภาษีการขายและบริการ

“ธุรกรรม” หมายถึงการทำรายการใดๆ ในโปรแกรม loyalty และการสะสมคะแนนทั้งหมดด้วย Account Collect ID ซึ่งอยู่ภายใต้ความเป็นสมาชิก Collect Reward

“ท่าน” “ของท่าน” หรือ “เป็นของท่าน” หมายถึงตัวท่านเอง ซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิก Collect Reward เพื่อเป็นสมาชิก Collect Reward ภายใต้โปรแกรม Collect Reward

 

บทนำ

ในการลงทะเบียนภายใต้โปรแกรม Collect Reward นั้น ท่านให้คำรับประกันและคำรับรองดังนี้ :

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้แก่เรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ ท่านยอมรับและตกลงว่าในการให้เรามอบบริการและสิทธิพิเศษภายใต้โปรแกรม Collect Reward จัดการดูแลบัญชีของท่านและให้ท่านสามารถเข้าร่วมในโปรแกรม Collect Reward ได้นั้น อาจมีการแบ่งปัน ส่ง กู้คืนอัพเดทและประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดส่วนตัวของท่าน ตลอดจนอาจมีการจัดทำประวัติสมาชิกและบัญชีผู้ใช้ขึ้นระหว่าง Collect Reward, CR และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เข้าร่วม และผู้รับสิทธิ์ ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ ร้านค้า หุ้นส่วนทางกลยุทธ์และผู้รับจ้างจากภายนอกของ Collect Reward และท่านได้อ่าน เข้าใจและยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ในเรื่องดังกล่าวและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ และในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นสมาชิกของท่านภายใต้โปรแกรม Collect Reward และเงื่อนไขเหล่านั้นจะมีผลผูกมัดต่อท่าน

 

การสมัครสมาชิก

การเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรม Collect Reward เปิดให้สำหรับทุกคนทั่วโลก ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก Collect Reward ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือวิธีการ/ช่องทางอื่นที่ Collect Reward อาจกำหนดเป็นครั้งคราว โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมสมาชิกตามดุลยพินิจของเรา

สมาชิกแต่ละท่านได้รับสิทธิ์ให้มีบัญชีเพียงหนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สมาชิกมีบัญชีสมาชิกหลายบัญชีและไม่อนุญาตให้บุคคลหลายคนสมัครใช้บัญชีร่วมกันเพียงบัญชีเดียว

ในขณะที่เปิดให้ลูกค้าทุกท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกภายใต้โปรแกรม Collect Reward นั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครและ/หรือไม่รับการสมัครสมาชิกใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลแต่อย่างใดและถือเอาการตัดสินใจของเราเป็นข้อสรุปอันสิ้นสุด

สมาชิกอาจขอรวมบัญชีของตนเข้าด้วยกัน ถ้าหากสมาชิกมีบัญชีหลายบัญชี โดยก่อนรวมบัญชีต่างๆ เข้าด้วยกันนั้น Collect Reward จะดำเนินการตรวจสอบว่าหมายเลข Account Collect ID นั้นเป็นของสมาชิกเดียวกันหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว สมาชิกจะต้องเลือกบัญชีหลักสำหรับโอนคะแนน Collect Point จากบัญชีอื่นมาเก็บรวมกัน นอกจากนี้ การรวมบัญชีจะถือเป็นอันสิ้นสุดและไม่สามารถยกเลิกได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมบัญชีเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถเข้าในบัญชีหลักเพื่อรับสิทธิ์แลกคะแนนได้ และหลังจากนั้นจะสามารถใช้บัญชีที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเพื่อรับ Collect Reward เท่านั้น โดยที่ไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ใดๆ รวมถึงการแลกรับสิทธิพิเศษใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ Collect Point ที่ได้รับเป็นโบนัสในครั้งเดียวสำหรับการลงทะเบียนและ/หรือเข้าร่วมในโปรแกรม Collect Reward อาทิเช่น “คะแนนสำหรับผู้สมัครใหม่” จะไม่ถูกโอนไปยังบัญชีหลักจากการรวมบัญชีต่างๆ เข้าด้วยกัน

ในกรณีที่สมาชิกมีบัญชีหลายบัญชี สมาชิกดังกล่าวอาจขอให้ Collect Reward โอน Collect Point ของตนระหว่างบัญชีเหล่านี้ได้ โดยที่ Collect Reward จะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าหมายเลข Account Collect ID ของบัญชีเหล่านี้เป็นของสมาชิกคนเดียวกัน จากนั้น Collect Reward จึงจะโอน Collect Point ให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาอันเห็นสมควร

 

ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

สถานะความเป็นสมาชิก Collect Reward เป็นแบบตลอดชีพ

สิทธิ์การเป็นสมาชิก Collect Reward และ Account Collect ID

เมื่อท่านมี Account Collect ID ท่านสามารถใช้ Account ดังกล่าวเพื่อรับคะแนน Collect Point จากร้านค้าที่ Collect Reward ได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้โปรแกรม Collect Reward เพื่อออกคะแนน และคะแนนใน Account Collect ID ของสมาชิกไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และท่านสามารถใช้ได้ในฐานะสมาชิกเท่านั้น

 

ท่านควรตรวจสอบบัญชีของท่านเพื่อดู Collect Point คงเหลือล่าสุดของท่านอยู่เสมอ

โดยการสมัครเป็นสมาชิก ท่านตกลงและรับรองว่า :

(a) จะไม่ใช้ Account Collect ID เพื่อกระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายและ/หรือฉ้อฉล

(b) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำโดยมิชอบหรือการละเมิดกฎข้อกำหนดที่ควบคุมโปรแกรม Collect Reward รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้มาโดยทุจริตหรือการได้รับ Collect Point หรือการซื้อขาย/การแลกหรือการใช้ Collect Point โดยมิชอบหรือการได้มา การขาย/การแลกสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับคะแนนโดยทุจริต และ/หรือการแลกคะแนน Collect Point สำหรับ และ/หรือในฐานะที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมาชิก Collect Reward ซึ่งกระทำโดยตัวแทนจำหน่าย

(c) จะใช้ Account Collect ID เฉพาะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้เท่านั้น หากเราพบว่ามีการใช้ Account Collect ID เพื่อกิจกรรรมทางการค้าเพื่อมุ่งหวังผลกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยทุจริตหรือจุดประสงค์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของเรา เรามีสิทธิ์ระงับ ปิดกั้นและ/หรือทำให้ความเป็นสมาชิกของท่านสิ้นสุดลง (รวมถึงริบคะแนน Collect Point ที่สะสมขึ้นและปิดกั้น Account Collect ID ของท่านภายใต้โปรแกรม Collect Reward) และการยกเลิกธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าเพื่อหวังผลกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

สมาชิก Collect Rewards

สมาชิกคือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกด้วยตนเองภายใต้โปรแกรม Collect Reward และได้รับ Account Collect ID ในฐานะสมาชิก ท่านสามารถได้รับคะแนน Collect Point จากร้านค้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้กับ Collect Reward ในโปรแกรม Collect Reward เพื่อออกคะแนน นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าดูยอดคะแนน Collect Point และประวัติการแลก-รับคะแนนทางออนไลน์บนเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ถ้าผู้สมัครสมาชิกอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดามารดา/หรือผู้ปกครองของผู้สมัครที่เป็นผู้เยาว์จะต้องกรอกแบบใบสมัครสมาชิกในนามของผู้สมัครนั้นและจะต้องใส่ข้อมูลล่าสุดของบิดามารดาและ/หรือผู้ปกครองในเว็บไซต์ เมื่อผู้สมัครที่เป็นผู้เยาว์มีอายุครบ 18 ปี ให้ถือว่าผู้สมัครดังกล่าวยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก

 

บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์

ในบางครั้งบางคราว เราอาจนำเสนอบริการใหม่ ข้อเสนอ หรือโปรแกรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของท่านภายใต้โปรแกรม Collect Reward เป็นสินค้าโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ตามที่เราอาจนำมาใช้ในสำหรับธุรกรรมบางประเภทเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการ ข้อเสนอหรือโปรแกรมต่างๆ  ในเวลาที่แนะนำบริการ ข้อเสนอหรือโปรแกรมนั้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในบริการ ข้อเสนอและโปรแกรมดังกล่าวจะมีผลผูกมัดท่านเสมือนว่าสิ่งดังกล่าวมีอยู่ในข้อตกลงนี้ด้วย นอกจากนี้ บริการ ข้อเสนอหรือโปรแกรมอาจนำมาใช้กับการเป็นสมาชิกของท่านภายใต้โปรแกรม Collect Reward พร้อมกันมากกว่าหนึ่งรายการ เราสามารถแนะนำและบอกเลิกบริการ ข้อเสนอหรือโปรแกรมดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว

 

Collect Points

ท่านสามารถใช้ Account Collect ID ที่ได้จากการเป็นสมาชิกเพื่อรับและสะสมคะแนน Collect Point ที่ร้านค้าใดๆ ซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าในโปรแกรม Collect Reward หรือภายใต้กิจกรรมอื่น หรือภายใต้โปรแกรมอื่นที่คิดขึ้นใหม่ แนะนำ นำเสนอและหรือจัดให้มีขึ้นโดย Collect Reward เป็นครั้งคราว

เกณฑ์การให้คะแนน Collect Point แตกต่างกันไปแต่ละร้านค้า ท่านสามารถดูรายชื่อร้านค้าและเกณฑ์การรับคะแนน Collect Point ทั้งหมดได้ในเว็บไซต์

ทั้งนี้ เกณฑ์การรับคะแนน Collect Point อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามที่ Collect Reward กำหนด โดย Collect Reward ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ถอน ทดแทนหรือเปลี่ยนร้านค้าและเกณฑ์การออกคะแนน การโอนคะแนน เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว

คะแนน Collect Point ที่ท่านได้รับจะถูกแจ้งไปยังบัญชีของท่านโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าแต่ละแห่ง (และกรอบเวลาที่ผู้ขายกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข) นั่นหมายความว่าจำนวนวันที่คะแนน Collect Point จะถูกโอนเข้าในบัญชีและแสดงในบัญชีของท่านขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละแห่งที่ท่านได้รับคะแนนมา ดังนั้น เพื่อความเข้าใจตรงกัน ระยะเวลาสำหรับคะแนน Collect Point ที่จะโอนเข้าและแสดงในบัญชีของท่านจะมีความแตกต่างกันตามร้านค้าแต่ละแห่ง ขึ้นอยู่กับร้านค้ารายนั้นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว Collect Reward ไม่มีหน้าที่ควบคุม ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดเกี่ยวกับระยะเวลาหรือการให้คะแนนและการนำคะแนน Collect Point จากผู้ค้าแต่ละรายมอบให้แก่สมาชิก

การปรับเปลี่ยนคะแนน Collect Point ที่สะสมในบัญชีของสมาชิกจะมีขึ้น ถ้ามีรายการนำเข้า หรือการหักในบัญชีสมาชิก รวมถึงรายการที่เกิดจากสินค้าหรือบริการที่ได้รับคืนจากการโต้แย้งบิลเรียกชำระเงินทั้งหลาย โดยรายการ/บิลที่มีข้อโต้แย้งจะยังไม่มีการโอนคะแนน Collect Point ให้ ทั้งนี้ Collect Reward ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนน Collect Point และจำนวนคะแนน Collect Point บวกมูลค่าเงินบาทที่ต้องใช้แลกรับสิ่งของใดก็ตาม ดังที่กำหนดในโปรแกรมการแลกรับสิทธิ์ของ Collect Reward ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านรับทราบว่า Collect Reward ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทางสัญญาหรือทางกฎหมายต่อท่านและมีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จำกัดเฉพาะการจัดการร่วมกับผู้จัดหา ร้านค้าและพันธมิตรแต่ละรายภายใต้โปรแกรม Collect Reward เท่านั้น ทั้งนี้การสะสมคะแนน Collect Point ไม่ได้ทำให้สมาชิกมีสิทธิ์ในสิทธิ์ที่มอบให้แต่อย่างใด ในการรับและสะสมคะแนน Collect Point นั้น สมาชิกเข้าใจว่าตนไม่ได้เชื่อว่ามีรางวัล รางวัลพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นให้โดยต่อเนื่อง นอกจากนี้ Collect Reward จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการลงประกาศรายการ และ/หรือยอดสะสมของคะแนน Collect Point

คะแนน Collect Point ที่สะสมไว้ทั้งหมดจะแสดงไว้ในรายการกิจกรรมในบัญชีของสมาชิกในเว็บไซต์ สมาชิกจะเห็นคะแนน Collect Point ของตนตามรายการกิจกรรมที่เว็บไซต์ดังกล่าว สมาชิกจะต้องแจ้งข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรายงานคะแนน Collect Point ให้เราทราบภายในหนึ่ง (1) เดือน นับจากวันที่ออกรายงานดังกล่าวให้ ท่านจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้เราเพื่อใช้ในการยุติข้อโต้แย้งนั้น ถ้าเราไม่ได้รับแจ้งเรื่องใดๆ จากท่านภายในกำหนดเวลาของการโต้แย้งหรือความไม่ถูกต้องในรายการกิจกรรมใดๆ ของคะแนน Collect Point ของท่าน จะถือว่ารายงานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกมัดต่อสมาชิก ทั้งนี้ จะถือว่าการตัดสินของ Collect Reward เกี่ยวกับข้อโต้แย้งนั้นเป็นอันถึงที่สุดและเป็นข้อสรุป

 

การแลกเปลี่ยน Collect Point ไปเป็น Collect Coin

สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนคะแนน Collect Point ไปเป็น Collect Coin ในกรณีที่ต้องการใช้แลกสิทธิประโยชน์หรือของรางวัลของร้านค้าพันธมิตร หรือ Collect Partner อื่นๆ ที่ลงทะเบียนไว้กับ Collect Reward ได้ตลอดเวลา ซึ่งอัตราในการแลกเปลี่ยนจะขึ้นกับร้านค้าพันธมิตรนั้นที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่เป็นผู้กำหนด โดยในการแลกเปลี่ยน Collect Point ไปเป็น Collect Coin จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “Collect Xchange”

เมื่อเข้าใช้งานบน Collect Xchange นี้แล้ว ย่อมหมายความว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะมีพันธะสัญญากับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Collect Xchange (“โปรแกรม Collect Xchange “) ดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือฉบับนี้และในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งกำหนดขึ้นโดย COLLECT REWARD CO., LTD (“RLS”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโปรแกรม Collect Reward และ / หรือพันธมิตรโปรแกรมความภักดีของเรา (พันธมิตร Loyalty) เป็นครั้งคราว

 

ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรม Collect Xchange จะต้อง;

เป็นสมาชิก Collect Reward อยู่ก่อนแล้ว ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกและของรางวัล บริหารจัดการโดย Collect Reward ในชื่อว่า “โปรแกรม Collect Reward” และมีบัญชีสมาชิก Collect Reward ซึ่งมีหมายเลขการลงทะเบียนเฉพาะบุคคลอันถูกเรียกว่า  “Account Collect ID” ที่ออกโดย Collect Reward ในขณะที่เข้าทำรายการโอนคะแนน  และมีความเป็นสมาชิกภาพของบริษัทพันธมิตร (“สมาชิก Partner Loyalty”) ที่ถูกต้อง/ใช้งานได้ และมีคะแนนเพียงพอสำหรับการโอน

คุณยืนยันว่า เพื่อที่จะดำเนินการเข้าร่วมโปรแกรม Collect Xchange ที่จัดขึ้น และ/หรือ บริหารโดย Collect Reward และ/หรือ บริษัทพันธมิตร Loyalty Partner จะต้องมีการเปิดเผย ถ่ายโอน เรียกดูข้อมูล ปรับปรุงและดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีสมาชิก Collect Reward และ พันธมิตร Partner Loyalty (รวมถึง Account Collect ID และ/หรือ หมายเลขสมาชิกบริษัทพันธมิตร (Partner Account Collect ID) ของคุณ และคะแนน Collect Point และ/หรือ คะแนนสมาชิกบริษัทพันธมิตร (Partner’s Loyalty Point) คงเหลือในบัญชี) ระหว่าง Collect Reward และ บริษัทพันธมิตร Loyalty Partner และคุณได้ตกลงและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณและนำไปใช้ดำเนินการได้ ภายใต้จุดประสงค์อย่างเดียวกัน

รายละเอียดของสัดส่วนการโอนคะแนนสมาชิกบริษัทพันธมิตร มาเป็น คะแนน Collect Point (“CP”) บริษัทพันธมิตร Loyalty Partner ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัดส่วนการโอนคะแนนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คะแนน Collect Point และ/หรือ คะแนนสมาชิกบริษัทพันธมิตร จะถูกโอนไปที่บัญชีสมาชิก Collect Reward หรือ บัญชีสมาชิก Loyalty Partner ภายในวันเดียวกันกับวันที่มีดำเนินการโอนคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Collect Reward ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการยกเลิก ยุติ หรือระงับบัญชีสมาชิก Collect Reward และ/หรือ ริบคืน คะแนน Collect Point ที่มอบให้กับสมาชิก Collect Reward ใดๆ จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรแกรม Collect Xchange นี้หรือต่อ Collect Reward

คะแนน Collect Point ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ แลกรับเป็นเงินสดได้ การใช้คะแนน Collect Point และสถานะภาพสมาชิกเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกโปรแกรม Collect Reward

Collect Reward จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดพลาด ล่าช้าเสียหาย ระบบช้า ระบบล่ม หรือการโอนคะแนนผิดพลาดที่ดำเนินการร้องขอโดยสมาชิก Collect Reward คนใดก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด การละเลย การแก้ไขดัดแปลง การลบ การทำลาย การโจรกรรม สูญหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความสูญเสียทางตรง ทางอ้อม ความสูญเสียพิเศษ หรือความสูญเสียที่มีผลตามมา) ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความผิดหวังใด ๆ หรือความทุกข์ยาก (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความเพิกเฉยของบุคลใดหรือไม่ก็ตาม) ที่สมาชิกได้รับ อันมีผลเกี่ยวเนื่องจากโปรแกรม Collect Xchange นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บรรจุอยู่ในหนังสือฉบับนี้มีผลเหนือกว่า ข้อกำหนด เงื่อนไข บทบัญญัติ หรือการนำเสนอที่ปรากฎในเอกสารเพื่อส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Collect Xchange

Collect Reward ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปรับปรุง ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า คำตัดสินของ Collect Reward ที่มีต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Collect Xchange (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Collect Reward) ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นข้อสรุปภายใต้เหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัด

การใช้คะแนนสมาชิกบริษัทพันธมิตร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก Partner Loyalty

เมื่อมีการโอน Collect Point เป็นคะแนนสมาชิกบริษัทพันธมิตร บริษัทพันธมิตร Loyalty Partner จะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการมอบบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสมาชิกบริษัทพันธมิตร (และสินค้า และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับการแลกคะแนนสมาชิกบริษัทพันธมิตรนั้น) รวมถึง การมอบสินค้าและบริการตามที่ระบุไว้โดยบริษัทพันธมิตร Loyalty Partner ทั้งนี้ Collect Reward จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบ (ต่อสมาชิก Collect Reward หรือ ร้านค้าของบริษัทพันธมิตร Loyalty Partner) ใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อร้องเรียน  ข้อพิพาท การเรียกร้อง การสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน หรือถูกกล่าวหาว่าได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ หรือแลกคะแนนสมาชิกบริษัทพันธมิตร (และสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องนั้น)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับแปลเป็นภาษาต่างๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับที่ได้รับการแปล ให้ถือตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Collect Deal
1. โปรแกรม Collect Deal (“โปรแกรม”) ถูกจัดขึ้นโดย COLLECT REWARD CO., LTD (“CR”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโปรแกรม Collect Reward โดยการเข้าร่วมโปรแกรมนี้สำหรับการซื้อและ / หรือการแลกของรางวัล Collect Reward ที่รู้จักกันในชื่อ Collect Deal บนแอปพลิเคชั่นบนมือถือ Collect Reward ถือว่าคุณได้ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้แล้ว (และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นที่กำหนดโดย Collect Rewards ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย)

2. โปรแกรม Collect Deals (“โปรแกรม”) นำเสนอโดย Collect Reward ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าของเรารวมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (“ร้านค้าพันธมิตร”) ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่ระบุไว้ภายใต้โปรแกรม Collect Deal เพื่อการซื้อ หรือการแลกโดยสมาชิก Collect Reward ได้รับการนำเสนอ และจัดหาให้โดยพันธมิตรร้านค้าซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าที่เข้าร่วมโดยการที่สมาชิก Collect Reward คลิกที่ปุ่ม “Redeem” ก่อนดำเนินการแลกหรือซื้อสินค้า และ / หรือบริการที่นำเสนอภายใต้โปรแกรม Collect Deal ถือว่าสมาชิก Collect Reward ทุกท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมตามที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดโดย Collect Reward เป็นครั้งคราว (ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้) รวมถึงการตัดสินใจโดย Collect Reward ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. Collect Deals เป็นโปรแกรมสำหรับซื้อ และ / หรือแลก สินค้าหรือบริการซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าหรือการให้บริการนั้น

4. จำนวนคะแนน Collect Points หรือ Collect Coins ที่ต้องใช้สำหรับการซื้อหรือแลก Collect Deals อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Collect Rewards แต่เพียงผู้เดียว ในฐานะเจ้าของและผู้ดำเนินการโปรแกรม “Collect Rewards” ซึ่งเป็นผู้ออกคะแนน Collect Points และ Collect Coins ให้แก่สมาชิกเพื่อใช้แลกสินค้า และ / หรือ บริการ Collect Rewards สงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงราคาของ Collect Points และ Collect Coins หรือการเพิ่มเติมข้อจำกัด และ / หรือ เงื่อนไขในการใช้ Collect Points เพื่อซื้อหรือแลก เป็นครั้งคราว การตัดสินใจใดๆ ของ Collect Rewards ทั้งหมด จะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด ไม่สามารถอุทธรณ์หรือแจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ อันเกิดจากความไม่พอใจที่มีต่อโปรแกรมนี้ได้ในทุกกรณี

5. การซื้อหรือการแลก Collect Deals สามารถทำได้โดยสมาชิก Collect Rewards ผ่านแอป Collect Rewards เท่านั้น

6. Collect Deals ที่ซื้อหรือแลกโดยใช้คะแนน Collect Points และ Collect Coins หรือ การชำระเงินบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถขอคืน และไม่สามารถยกเลิก เมื่อได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผ่านการแลกคะแนนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ร้านค้าพันธมิตรไม่สามารถส่งมอบสินค้า และ / หรือบริการได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวให้สมาชิก Collect Rewards ส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อขอคืนเงินไปยังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของร้านค้าพันธมิตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง

7. Collect Deals ทั้งหมดที่ซื้อหรือแลก สินค้า และ/หรือ บริการ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ รวมถึงนโยบายการขอคืนเงิน และ/หรือคืนสินค้า ในทุกการซื้อ หรือแลกสินค้า และ/หรือบริการ จากร้านค้านั้นๆ

8.ข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ / หรือบริการที่ซื้อหรือแลกจากโปรแกรม Collect Deals จะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้าพันธมิตรที่เกี่ยวข้องนั้นๆ และ Collect Rewards จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและ / หรือบริการใดๆ ที่แลก / ซื้อโดยสมาชิก Collect Rewards

9. การจัดส่งพัสดุที่สมาชิก Collect Rewards ทำการซื้อ / แลกภายใต้โปรแกรมจะเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าพันธมิตร แต่เพียงผู้เดียว Collect Rewards จะไม่รับผิดชอบและ / หรือรับผิดต่อสมาชิก Collect Rewards สำหรับการจัดส่งล่าช้า สินค้าสูญหาย และ / หรือการเสียหายใดๆ ของสินค้าที่เกิดขึ้นก่อนและ / หรือระหว่างการส่งมอบสินค้าโดยร้านค้าพันธมิตร พนักงานตัวแทน และ / หรือผู้รับเหมา การร้องเรียน การขอคืนเงิน การขอคืนสินค้าและ / หรือข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าพันธมิตร

10. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เสนอหรือขายผ่านโปรแกรมนี้ ไม่ถือเป็น และไม่ควรถือเป็นการแนะนำหรือรับรองโดย Collect Rewards ทั้งเรื่องคุณภาพ ระดับการบริการ หรือการให้คะแนนของโปรแกรมนี้ Collect Rewards ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งในการเป็นตัวแทนการรับประกัน หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความสามารถในการขาย ความเหมาะสม สถานะ หรือความเพียงพอของผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ระบุไว้ หรือนำเสนอโดยร้านค้าพันธมิตรทุกรายภายใต้ Collect Deals

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ Collect Rewards ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือภาพของสมาชิก Collect Rewards ในรูปแบบใดๆ และ / หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่เห็นสมควรตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Collect Rewards และโดยการเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ถือว่าสมาชิก Collect Rewards ทั้งหมด ยอมรับและยินยอมให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงิน

12. สมาชิก Collect Rewards อาจได้รับการติดต่อเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมนี้หรือโปรแกรม "Collect Rewards" ณ เวลาใดก็ตามผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ตามที่ Collect Rewards เห็นว่าเหมาะสม

13. Collect Rewards สาขา พันธมิตรผู้เข้าร่วม และบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย (รวมถึง ความสูญเสียทางอ้อม ความสูญเสียพิเศษ หรือความสูญเสียที่มีผลตามมา หรือการสูญเสียผลกำไร โดยไม่มีข้อจำกัด) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการได้รับความทุกข์ทรมาน หรือถูกกักกัน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความเพิกเฉยของบุคลใดหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ (การรับผิดเป็นไปตามข้อจำกัดต่ำสุดตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้)

14. Collect Rewards ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการยกเลิก ยุติ หรือระงับโปรแกรม โดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและ / หรือมอบหมายเหตุผลใดๆ ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิก หรือการระงับโดย Collect Rewards จะไม่ให้สิทธิ์สมาชิก Collect Rewards ต่อการเรียกร้องหรือรับการชดเชยใดๆ จาก Collect Rewards สำหรับการสูญเสีย ความเดือดร้อน หรือความเสียหายใดๆ บางส่วนและ / หรือทั้งหมด ที่เกิดขึ้นหรือได้รับ ทั้งทางตรง และทางอ้อม อันเป็นผลจากการยกเลิก หรือระงับโปรแกรม

15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บรรจุอยู่ในหนังสือฉบับนี้มีผลเหนือกว่า ข้อกำหนด เงื่อนไข บทบัญญัติ หรือการนำเสนอที่ปรากฎในเอกสารเพื่อส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาของโปรแกรมนี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

16. Collect Rewards ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปรับปรุง ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า คำตัดสินของ Collect Rewards ที่มีต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และข้อสรุปภายใต้เหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัด และผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรืออุทธรณ์ได้

17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกควบคุมมีผลบังคับภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

รหัสคะแนน Collect Coins เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับการแลกคะแนนและการใช้รหัสเกี่ยวกับ Collect Points (“CP”) Collect Coins (“CC”) (เรียกรวมกันว่า “รหัส (เหล่านี้)”

2. รหัสเหล่านี้ใช้สำหรับการแลกคะแนน Collect Coins บนแอพ (“แอพพลิเคชั่นมือถือของ Collect Rewards”) ของ REALIZE SOLUTION CO., LTD (“RLS”)

3. ในการแลกคะแนนของท่าน ต้องป้อนรหัสที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกของ Collect Rewards และเลือกแลกเหรียญบนแอพ Collect Rewards

4. สมาชิก Collect Rewards สามารถแลกเหรียญด้วยการเลือกอัตราส่วนของ Poinst ต่อ Coins ที่ต้องการและกดแลก

5. ไม่เพียงแต่การแลกเปลี่ยน Collect Points ไปเป็น Collect Coins แล้ว สมาชิกยังสามารถซื้อเหรียญได้ด้วยการผ่านระบบการชำระเงินบนแอพได้อีกด้วย

6. Collect Rewards สงวนสิทธิเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้หรือยกเลิกแคมเปญหรือโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

ข้อกำหนดในการซื้อเหรียญ Collect Top-Up

1. ในการซื้อ Collect Coins ระหว่างขั้นตอนการแลกคะแนนออนไลน์สำหรับการจองหรือซื้อสินค้า และ / หรือ บริการของร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมรายการกับ REALIZE SOLUTION CO., LTD (“RLS”) ผ่านเว็บไซต์ หรือแอป Collect Rewards สมาชิก Collect Rewards ที่เข้าร่วมจะต้องมีคะแนน Collect Points คงเหลือในบัญชีสมาชิก Collect Rewards ของตนขั้นต่ำ [x] Collect Points เพื่อสิทธิ์ในการซื้อ Collect Coins เพิ่มด้วยเงินสดผ่านฟีเจอร์เติมเหรียญ Collect Top-Up เพื่อนำ Collect Coins ที่ได้ซื้อเติมนั้น ไปแลกสินค้า และ / หรือบริการของร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วม จะไม่มีการมอบ Collect Points ให้กับการซื้อหรือแลกด้วยโค้ดโปรโมชั่นหรือบัตรกำนัล

2. Collect Coins สามารถซื้อและใช้เพื่อแลกสินค้าและ / หรือบริการที่นำเสนอโดยร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วม โดย Collect Coins ที่ได้ซื้อเพิ่มมาแล้วนั้นจะต้องนำไปใช้เพื่อการแลกสินค้า และ / หรือ บริการดังกล่าว ที่เสนอบนเว็บไซต์ และแอป Collect Rewards และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. การแลกสินค้า และ / หรือ บริการผ่านฟีเจอร์เติมเหรียญ Collect Top-Up จะสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มของ RLS ได้แก่ เว็ปไซต์ และ / หรือแอป Collect Rewards เท่านั้น ในกรณีที่การทำธุรกรรมดังกล่าวล้มเหลว รวมถึงการชำระเงินที่ไม่สำเร็จเพื่อให้การแลกเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการยกเลิกรายการภายในสามสิบ (30) นาที และคะแนน Collect Coins ที่ถูกใช้แลกไปสำหรับธุรกรรมที่ล้มเหลวดังกล่าวนั้น จะถูกคืนกลับไปยังบัญชีของสมาชิก Collect Rewards ทั้งนี้ RLS หรือร้านค้าที่เข้าร่วมจะไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในกรณีที่มีความพยายามที่จะดำเนินการแลกสินค้า และ / หรือ บริการ ใดๆ ของร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วม บนแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดโดย RLS และการกระทำดังเช่นที่กล่าว จะถูกยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิก Collect Rewards ที่ได้กระทำการนั้นทราบล่วงหน้า

4. Collect Coins สามารถซื้อได้ผ่านการชำระเงินด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน

5. Collect Coins ที่ซื้อผ่านฟีเจอร์ Collect Top-Up และแลกสินค้า และ /หรือ บริการของร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมทุกรายบนแพลตฟอร์มของ RLS ตามที่ได้ระบุไว้แล้วนั้น จะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการเติมคะแนนได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าธรรมเนียมการให้บริการ ที่คิดจากมูลค่าของสินค้าและ / หรือบริการที่ได้แลกไปแล้ว ตามที่ RLS ได้กำหนดไว้ในขณะที่ทำการแลก

6. สินค้า และ / หรือ บริการที่แลกด้วยการจ่ายเงินเพื่อเติมคะแนนผ่านฟีเจอร์ Collect Top-Up จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของร้านค้าพันธมิตรนั้นๆ รวมถึงนโยบายการคืนเงิน (ในกรณีที่มีการยกเลิกและ / หรือ ไม่สามารถส่งมอบสินค้า และ / หรือบริการได้) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก Collect Rewards

7. RLS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของ Collect Coins รวมถึงค่าธรรมเนียมการเติมเงินที่เกี่ยวข้อง และ RLS ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมข้อกำหนดในการซื้อคะแนน Collect Coins และ / หรือเงื่อนไขในการรับ Collect Coins ได้ตลอดเวลา

8. ห้ามสมาชิก Collect Rewards ซื้อ หรือ ขายคะแนน Collect Coins เพื่อแลกเป็นเงินสด หรือค่าตอบแทนอื่นใดจากบุคคลที่สาม หาก RLS พบว่ามีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน สินค้าและ / หรือบริการใด ๆ เกิดขึ้นโดยหรือ ให้แก่สมาชิก Collect Rewards จะถูกยกเลิกหรือถูกริบทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ RLS ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก

9. จำนวน Collect Coins ที่ต้องใช้ในการแลกขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและความพร้อมในการให้บริการ จำนวนคะแนน Collect Coins ที่ต้องใช้ในการแลกสินค้าและ / หรือบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการยืนยันการแลกคะแนน และ Collect Coins ได้ถูกหักเพื่อชำระเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแลกนั้นๆ แล้ว

10. สินค้า และ / หรือบริการที่แลกโดยใช้คะแนน Collect Coins และการจ่ายเงินเติมคะแนนด้วยฟีเจอร์ Collect Top-Up ไม่สามารถยกเลิกหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

11. Collect Coins จะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิก Collect Rewards ณ เวลาที่แลกในทันที

12. Collect Coins ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด สมาชิกไม่สามารถขาย โอน หรือหรือแลกเปลี่ยน Collect Coins นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก Collect Rewards ได้ ราคาสำหรับการเติมคะแนน Collect Coins ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าเงินสดของ Collect Coins ได้เช่นกัน